Ostatnie wpisy

 • W - jak Wolność 2016-05-03 17:43:58

  I tak stałem się obywatelem nowego państwa Wolnej Republiki Liberlandu  https://liberland.org/en/main/  spodobała mi się preambuła do...

 • P - jak Państwo 2016-04-28 09:09:07

  Poniżej kolejne teorie natemat państwa przedstawione tym razem przez p. Damian Kubiak ze strony libertarianin.org, gdzie zgrabnie rozbiera się ze...

 • P - jak Pieniądze 2016-04-27 20:56:05

  „Są rzeczy ważniejsze od pieniędzy, ale bez pieniędzy tych rzeczy nie kupisz.” Prosper Merimee (1803 -...

 • P - jak Pieniądze 2016-04-22 20:53:42

  "Pieniądze są człowiekowi potrzebne po to, żeby nigdy o nich nie myślał." nieznane pochodzenie...

 • P - jak Państwo 2016-04-14 09:14:53

  Poniżej dalsza część poglądów na państwo p. Stanisław Wójtowicz przedstawiona na jego stronie:  Libertarianizm postuluje...

pokaż wszystkie

Allegro - aukcje

Ebay - aukcje

Ebay

This website uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. To learn more about it you can visit this site http://www.aboutcookies.org/

OK, don't show any more

Happy New Year - Niech Żyje Nowy System Ekonomiczny! Es...

0 Komantarzy
2015-12-31 12:34:09
 

Minęło już kilka miesięcy od kiedy publikuję krótkie sentencje na temat pieniędzy, nie wiem, czy ktoś to czyta, ale ja sam tworząc je odkrywam nowe spojrzenie nie tylko na pieniądze, ale na organizację społeczeństw, ich wzajemne odnoszenie się w relacjach posiadania, zdobywania, miłości i śmierci. Okazuje się, że rzeczywiście pieniądz jest tym, co determinuje działania każdego człowieka, a za każdym jego czynem jest chęć otrzymania świadczenia co najmniej ekwiwalentnego, a najlepiej większego. Dlatego podstawową funkcją pieniądza jest miernik wartości do ustalania ekwiwalentności towarów i usług oraz ich gromadzenia. Tylko, czy dzisiejsze środki płatnicze, które potocznie nazywamy pieniędzmi rzeczywiście tę funkcję pełnią? W moje ocenie nie, posiadane przez nas w portfelach środki płatnicze są przymusowym narzędziem narzuconym przez rządzących do rozliczeń wzajemnych, przy czym nadrzędną funkcją tych środków płatniczych jest rabunek wartości pracy pojedynczego człowieka poprzez system podatkowy przekazywanych do niewielkiej grupy banksterskiej rządzącej światem. Średni cykl życia współczesnych środków płatniczych wynosi w różnych krajach mniej niż 30 lat, czyli mniej niż średni cykl życia jednego pokolenia, w wyniku czego obecne środki płatnicze nie pełnią funkcji tezauryzacyjnej, gromadzenia wartości dla siebie i następnych pokoleń. Tak zorganizowany system finansowy albo doprowadzi do całkowitego zniewolenia jednostki, niezdolnej do samodzielnego myślenia i działania oprócz wykonywania narzuconych czynności, albo doprowadzi do masowego buntu na całym świecie, który zmiecie obecny system finansowy. Obydwa scenariusze wydają się bardzo trudne do akceptacji, obydwa pochłoną wiele ofiar, niech każdy sam sobie odpowie, który z nich jest mu bliższy i podejmie odpowiednie przygotowania. Na ten Nowy Rok 2016 życzę wszystkim, aby widzieli to, czego inni jeszcze nie widzą, podjęli odpowiednie działania przygotowawcze, a przede wszystkim inwestowali w siebie i własny rozwój, cieszyli się każdym dniem, byli przyjaźni dla otoczenia i mimo wszystko optymistycznie patrzyli w przyszłość, bo podobno najpiękniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. Tym samym Wszystkiego Najlepszego i do siego roku!

Es sind schon einige Monate vergangen, seitdem ich die kurzen Sprüche über Geld publiziere. Ich weiß nicht, ob es jemand liest, aber für mich war das eine Entdeckung, einen neuen Blickwinkel nicht nur über das Geld sondern auch über Organisierung der Gesellschaften, derer gegenseitige Beziehungen im Hinblick auf Besitz, Eroberung, Liebe und Tod zu gewinnen. Tatsächlich ist Geld das, was jedes Handeln eines jeden Menschen determiniert und jeder seiner Tat das Begehren des Erhalts einer Gegenleistung, am besten in größerer Höhe folgt. Daher ist die grundlegende Funktion des Geldes ist Wertmaßstab für die Festlegung de Äquivalenz für Waren und Dienstleistungen und derer Hortung. Bleibt nur offen, ob die heutigen Zahlungsmitteln, die wir gewöhnlich Geld nennen, diese Funktion tatsächlich erfüllen? Nach meiner Einschätzung nein, die von uns in den Geldbeuteln gehaltenen Zahlungsmittel sind ein durch die Regierenden auferlegtes Zwangswerkzeug für gegenseitige Abrechnungen, wobei die übergeordnete Funktion dieser Zahlungsmittel ist der Raub der Arbeitsfrüchte eines einzelnen Menschen durch das Steuersystem und Übergabe dieser Werte an eine geringe Gruppe der Banksters, die die Welt regieren. Der Durchschnittslebenszyklus der gegenwärtigen Zahlungsmittel beträgt in unterschiedlichen Ländern weniger als 30 Jahre, also weniger als der Lebenszyklus einer Generation. Infolge dessen erfüllen diese Mittel keine Thesaurierungsfunktion, Hortung der Werte für sich und die folgenden Generationen. Ein so organisiertes Finanzsystem führt entweder zur kompletten Versklavung eines Einzelnen, der zum selbständigen Denken und Handeln unfähig wird, außer Ausübung der ihm auferlegten Aufgaben, oder wird es zum Massenaufstand in der ganzen Welt geben, der das jetzige Finanzsystem wegräumt. Beide Szenarien scheinen schwierig zu akzeptieren sein, beide werden viele Opfern verschlingen, jeder für sich soll antworten, welches ihm näher kommt und soll entsprechende Vorbereitungen treffen. Für das Neue Jahr 2016 wünsche ich allen, dass sie sehen das, was die anderen noch nicht sehen, dass sie entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen treffen und vor allem, dass sie in sich und eigene Entwicklung investieren, dass sie jeden Tag genießen, freundlich für die Umgebung sind und trotzdem optimistisch in die Zukunft schauen, weil angeblich die schönsten Tage sind die, die wir noch nicht kennen. Somit Alles Gute und ein frohes neues Jahr!

 
0 Komantarzy

Wyślij komentarz

The Captcha image
Wisz kod z obrazka

Wyślij